Yapım ekleri

Yapım ekleri

YAPIM EKLERİ

¶Yapım ekleri, mevcut kelimelerden (isim ve fiil köklerinden) farklı ve yeni anlamlı kelimeler türetmeye yarayan eklerdir. [10]

Nesneleri karşılayan isimlerle hareketleri karşılayan fillerin kökleri farklıdır [11]:Gel-(-mek,-dim, -miş…)Baba(-m, -lar, -dan)

Birbirine yakın olan nesne ve hareketlere ait kelimeler aynı kökten türeyen kelimelerdir. ¶ Bu bakımdan türemiş kelimelerin kökleriyle mutlaka bir anlam ilişkileri olmalıdır:baş, baş-la-, baş-ar-, baş-ar-ısev-, sev-il-, sev-dir, sev-in, sev-inç, sev-gigöz, göz-lük, göz-cü, göz-cü-lük, göz-lük-çü-lük…

Yapım ekleri isim ve fiil köklerine gelerek yeni isimler ve filler türetirler. bu ekler kökten hemen sonra gelirler. ¶ Çekim ekleri yapım eklerinden sonra gelir [12]:bil-gi-ler, bil-dir-di;göz-le-meliyim, göz-lük-ten…

Bu türemiş kelimelerden de tekrar yeni kelimeler türetilebilir:bil-gi-li,bil-dir-igöz-lük-çü, göz-lük-çü-lük…

Bu bakımdan yapım eklerini iki başlık altında inceleyebiliriz:

İsim yapan yapım ekleri: İsimden isim yapan ekler ve Fiilden isim yapan eklerFiil yapan yapım ekleri: İsimden fiil yapan ekler ve Fiilden fiil yapan ekler

1. İSİM YAPAN YAPIM EKLERİ

İsim veya fiil kök ve gövdelerinden yeni isimler türeten eklerdir. Türkçemizde sıkça kullanı> yapım ekleri şunlardır:

a. İsimden isim yapan ekler

-lİkYer isimleri yapar: kömürlük, kitaplık, tuzluk, odunluk, ağaçlık, zeytinlik, çöplük…

Alet ve araç isimleri yapar: başlık, kulaklık, gecelik, gözlük, önlük…

Topluluk isimleri yapar: gençlik, insanlık, Türklük…

Soyut isimler yapar: gençlik, insanlık, Türklük, çocukluk, hanımlık, kardeşlik, Müslümanlık, kulluk, erkeklik, bilgelik…

Sınırlama, ayırma, ölçü tahsis anlamı taşıyan isimler yapar: bayramlık, kışlık, akşamlık, gömleklik, hediyelik, ömürlük, haftalık, aylık…

Sıfatlara [13] gelerek durum bildiren isimler yapar: iyilik, güzellik, küçüklük…

Meslek isimleri yapar: öğretmenlik, doktorluk, veterinerlik [14], eczacılık, arıcılık, demircilik, kılavuzluk, rehberlik…

Bu ekle türetilen ekler sıfat olarak da kullanılabilirler. İsimle sıfat arasında tür farkı olduğu için bu yönde soru sorulabilir: kışlıklar, kışlık odun; günlüğüm, günlük masraf; elbiselikler, elbiselik kumaş;turşuluklar, turşuluk biber; kiralıktan, kiralık daireden, satılıklar, satılık arsalar…

-cEDil isimleri yapar: Türkçe, Almanca, Arapça, Farsça..

Yer isimleri yapar: Çatalca, Yenice, Çamlıca, Taşlıca, Ilıca…

Hayvan ve bitki isimleri yapar: delice, karaca, kokarca, yumuşakça…

-cİ [15]İsim, sıfat, zarf türetir:sanatçı, kiracı, inşaatçı, yolcu, çaycı, şakacı, duacı, milliyetçi, Türkçü, halkçı, sözcü, tiyatrocu, kemancı…gazeteci çocuk, şakacı insan…akılcı (davranmak), Atatürkçü (geçinmek)

-lİSoyut ve somut isimler ve sıfat türetir. Özel isimlere getirildiğinde kesme işaretiyle ayrılmaz.

Kişinin nereli olduğunu bildirir:Ankaralı, Konyalı, köylü, kentli…

Bir şeyin içinde daha çok ne bulunduğunu bildirir:Tuzlu, şekerli, acılı, tozlu…

Soy, devlet bildirir:Osmanlı, Karahanlı, Selçuklu…

Durum (medenî hâl) bildirir:Sözlü, evli, nişanlı…

Renk bildirir; ikileme kurar:Mavili, yeşilli, kırmızılı, allı yeşilli, sarılı kırmızılı…

Kişinin sahip olduğu özelliği bildirir:Bilgili, tecrübeli, akıllı, görgülü, saygılı, kültürlü, akıllı uslu…

Diğerleri:Gönüllüler, gönüllü (kişiler)…İrili ufaklı, kadınlı erkekli…

-sİz-li ekinin olumsuzunu yapar. Ama –li ekini almış her kelimenin –siz ile olumsuzu yapılmaz:akıllı X akılsız doğrubilgili X bilgisiz doğrunişanlı X nişansız yanlışköylü X köysüz yanlış mavili X mavisiz yanlış

İsim, sıfat ve zarf türetir:Korkusuz (çocuk), akılsız, susuz (topraklar), tatsız, güçsüzler, ölümsüz, eşsiz, yersiz yurtsuz (kaldım), kimsesiz, tarafsız (davranmalı)…

-ki [16]Zaman ve yer bildiren kelimelerden sıfat yapar. Bu sıfatlar isimleşebilir. –ki ve –kü şekillerinde kullanılır. bugünkü (maç), akşamki (fırtına), geceki (soğuk), bugünkünü, yarınkinden…

Yer bildiren kelimelerde –de hâl ekiyle birlikte kullanılır:Aşağıdaki (sorular), aşağıdakiler, sınıftaki (öğrenciler), sınıftakiler, raftaki (eşyalar), yuvadaki (yavrular)…

-tİYansımalardan isim türetir:çıtır-tı, cızır-tı, şakır-tı, şıkır-tı, homur-tu, gıcır-tı, patır-tı

Diğer ekler:

-e: göze (kaynak)…-Cİl: etçil, otçul, insancıl, evcil, bencil, ölümcül…-Daş: vatandaş, yurttaş, gönüldaş, anlamdaş, meslektaş…-gil: Aligil, Yaşargil, ancamgil…-leyin: geceleyin, akşamleyin, sabahleyin, gündüzleyin…-ncİ: birinci, üçüncü, sonuncu…-Er: üçer, beşer, yedişer, dörder, altışar…-Cİk: gelincik, kızılcık, elmacık, kulakçık, karıncık…

b. Fiilden isim yapan ekler

Fiil kök ve gövdelerinden isim türetirler.

Mastar ekleri:

-mEkBütün fiil kök ve gövdelerine getirilebilir. Fillerin isimlerini türetir. Bu yüzden bu eklere isim-fiil (mastar) eki; bu kelimelere de isim-fiil (mastar) denir. gel-mek, oku-mak, ye-mek, iç-mek, çalış-mak…

Bu ek kalıplaşarak kalıcı nesne isimleri de türetebilir; bunlar isim-fiil değil, doğrudan isimdirler:yemek, çakmak, ekmek, ilmek, kaymak,

-mE-mEk eki gibidir. Ama –mEk kullanı> her yerde –mE kullanılamaz. Bu ek de bütün fiil kök ve gövdelerine gelerek; onlardan fiil ismi türetir (isim-fiil yapar):başlama, okuma, yazma, nakletme, hasta olma, danışma [17], sevme, inanma…

Bu ek de –mEk gibi kalıcı nesne isimleri yapar:Asma (yaprağı), bölme (işlemi), danışma (memuru), dondurma (külâhı), kavurma, işletme, bağlama (:saz)…

Bu ek niteleme sıfatı da türetir:Karma (liste), süzme (yoğurt), yazma (eser), saçma (bir fikir), yapma (çiçek), asma (köprü), asma (kat)…

-İşBu da mastar ekidir. Diğerleri gibi bütün fiil kök ve gövdelerine getirilebilir. Kalıcı nesne isimleri yapabilir:Gülün açılış-ını seyret.Kapının kapanış-ı çok ses çıkarıyor.Adam oturuş-undan bellidir. seziş, biliş, alış, veriş, anlayış…

Kalıcı nesne isimleri:Bu görüşü benimsemedim.Bir buluş yapmış ki sorma Alış verişe çıkacağız.Sende hiç anlayış yok mu?…Çıkış ne taraftaydı?

Sıfat-fiil ekleri:

Sıfat-fiil ekleri de mastar ekleri gibi fiilden isim ve sıfat yapan işlek eklerdir:

-En: Fiili yapanı, edeni bildirir. İsim ve sıfat yapar:Gülen, bakan, gelen, giden, gezen, yazan, bozan, çalışan, kazanan…

-EsİSıfat ve isim yapar:Ölesi-m gelir, Yok olası adam, kırılası ellerÖpülesi, geberesi, ölesi, bakılası…

-mEzOlumsuzluk bildirir. –°r’nin olumsuzunu yapar, ama her zaman değil:Çıkmaz sokak, olmaz iş, yaramaz çocuk, bilinmez yerler…Yılmaz, korkmaz, çıkmaz…Ne geçmez zamanmış!

-°rİsim ve sıfat yapar:Okur yazar, yazar kasa, bilir kişi, gelir gider, keser, güler yüz…

-dİkİsim ve sıfat yapar:Tanıdıklar, tanıdık kişiler, olmadık iş, beklenmedik bir anda, sevin-diğ-imiz…

-EcEkİsim ve sıfat yapar:alacak(lı), yakacak, yiyecek, giyecek, içecek(lerimiz), gelecek zaman, içecek su, akacak kan, gelecek(ten haber ver-), olacak iş mi?…

-mİşİsim ve sıfat yapar:Geçmiş, çok bilmiş, okumuş çocuk, dolmuş, yemiş…

Diğer ekler:

-İmEklendiği fiille ilgili hâl, durum, iş ifade eder. O işle ilgili, o işten doğan varlık, eşya, yer isimleri yapar. Alım, satım, atım, yatırım, seçim, ölüm, yıkım, verim, biçim, giyim, kuş>, takım, kavram, üretim, bölüm, çözüm, uyum, çekim, (bir) yudum (su) …

-GİFiilin bildirdiği hareketle ilgili çeşitli nesneleri karşılayan isimler yapar:Sevgi, saygı, görgü, bilgi, duygu, örgü, sergi, vergi, övgü, algı, tutku, uyku, biçki, baskı, içki, atkı, keski…

-GİnAnlama büyüme ve aşırılık katar; yapanı, olanı bildirir; yapı> nesneyi veya işi karşılar. Sıfat, isim ve zarf türetir:Dalgın, azgın, kızgın, kırgın, salgın, baygın, bilgin, ergin, bezgin, durgun, olgun, soygun, vurgun, baskın, seçkin, pişkin, yetişkin, tutkun, küskün…Keskin sirke, olgun davrandı, soygun yapılmadı…

-İİsim ve sıfat türetir:Yazı, sıkı, yapı, ölü, korku, batı, gezi, bölü, koşu, doğu, artı, tartı, sürü, örtü, çeki, duru, sayı…Korkunun ecele faydası yok.Doğuyu, batıyı karıştırdık.Ölü balıklar suyun yüzündeydi.Yurdun batı tarafı soğuyacak.

-İcİ [18]Çokluk, aşırılık, devamlılık bildirir; -En sıfat-fiil eki gibi failin niteliğini bildirir. Sıfat, isim ve zarf yapar:Kalıcı, vurucu, bilici, alıcı, satıcı, dinleyici, görücü, bakıcı, yırtıcı, geçici, kurucu, yüzücü, gidici, öğren(i)ci, dilen(i)ci…Eskiden iyi yüzücü imiş.Okuyucu sayısı günden güne artıyor.Bunlar üzücü hareketler.Satıcı kadınlar dolaşıyorlar.Pek yırtıcı görünüyor/davranıyor.

-kFiilde bildirilen harekete uğramış olan veya o hareketten ortaya çıkmış nesneleri karşılayan isimler yapar; bunlar sıfat ve zarf olarak da kullanılır:Açık kapı, çürük diş, karışık işler,hava soğuk, açık konuşur, bölük toplandı…

-kEnİsim ve sıfat yapar:Çalışkan, üretken, alıngan, atılgan…

-tİ: kızartı, karartı, bağırtı…-Ek: konak, durak, yatak, dönek, ürkek, korkak, bıçak…-ç: inanç, sevinç, usanç…-ntI: alıntı, akıntı, söylenti, toplantı, yaşantı, sarsıntı-e: dize, süreù

2. FİİL YAPAN YAPIM EKLERİ

Bu ekler isim ve fiil kök ve gövdelerinden fiil gövdeleri türetirler:göz→göz-le(mek)bilgi-→bilgi-len(mek)-dir(mek)sev-→sev-dir(mek)bildir-→bildir-il(mek)

Fiil yapan ekler, isime veya fiile getirilişine göre ikiyte ayrılır:

İsimden fil yapan eklerFiilden isin yapan ekler

a. İsimden fiil yapan ekler

Bu ekler isim kök ve gövdelerinden fiil gövdeleri türetirler:İsim-len-dir-Ad->-dırİki-le-Durgun-laş-

En çok kullanı> isimden fiil yapan ekler şunlardır:

-lEÇok kullanışlı bir ektir. Birçok isimden fiil yapabilir:Baş-la-, suç-la, su-la, taş-la-, av-la-, kış-la-, çın-la-, in-le-, ter-le-, gece-le-, hafif-le-, karış-la-, kurşun-la-, perçin-le-, yuvar-la-…

-ElGenellikle sıfatlardan fiil yapar:Çoğ-al-, dar-al-, az-al-, boş-al-, düz-el-, dik-el-…

-lBazı sıfatlardan oluş filleri yapar:Kısa-l-, doğru-l-, sivri-l-, duru-l-, ince-l-…

-EFazla işlek değildir:Yaş-a-, kan-a-, boş-a-, tün-e-, oy(u)n-a-…

-°rDaha çok renk isimlerinden sonra gelir:Kara-r-, yaş-ar-, boz-ar-, ağ(k)-ar-, sar(ı)-ar-, mor-ar-…

-dEYansımalara getirilir:Çıtır-da-, şırıl-da-, horul-da-, fısıl-da-, gürül-de-…

-msEFazla işlek değildir:Az-ı-msa-, küçü-mse-, ben-i-mse-, öz-ü-mse-, kötü-mse-…

-sEFazla işlek değildir:su-sa-, garip-se-, önem-se-, mühim-se-…

-lEş [19]Bazı isimlere getirilir:Sert-leş-, taş-laş-, kötü-leş-, iyi-leş-, katı-laş-, sağlam-laş-…

-lEnBir şeye sonradan sahip olma anlamı katar:Ev-len-, can->-, hoş->-, us->-, iç-len-, dert-len-…

b. Fiilden fiil yapan ekler

Fiil kök ve gövdelerine getirilerek fiil gövdesi türeten eklerdir:

-tÇatı ekidir; geçişsiz fiilleri geçişli (oldurgan) yapar; geçişli fiillerin de geçişliliğini artırır (ettirgen yapar). Genellikle ünlüyle biten fiillere gelir:Yürü-t-, acı-t-, ak-ı-t-, oku-t-, anla-t-, ağla-t-, ara-t-, kızar-t-…

-°rÇatı ekidir. “-t” ile aynı görevdedir; oldurganlık ve ettirgenlik görevi vardır. genellikle ünsüzle biten fiillere gelir:Çık-a-r-, kop-a-r-, kaç-ı-r-, uç-u-r-, bat-ı-r-, düş-ü-r-, iç-i-r-…

-DİrÇatı ekidir; geçişsiz fiilleri geçişli (oldurgan) yapar; geçişli fiillerin de geçişlilik derecesini artırır (ettirgen yapar):Yaz-dır-, sor-dur-, aç-tır-, çiz-dir-, sök-tür-, as-tır-, koş-tur-…

-lÇatı ekidir; edilgen ve dönüşlü fiil yapar:At-ı-l-, soy-u-l-, yaz-ı-l, çiz-i-l-, ay(ı)r-ı-l-, gid-i-l-…

-nÇatı ekidir; edilgen ve dönüşlü fiiller yapar:Başla-n-, tara-n-, yıka-n-, bil-i-n-, sil-i-n-, sür-ü-n-, taşı-n-, al-ı-n-…

-şÇatı ekidir; işteş fiil yapar:Döv-ü-ş-, at-ı-ş-, tart-ı-ş-, gör-ü-ş-, uç-u-ş-, bekle-ş-, it-i-ş-, selâmla-ş-…

-ElEDevamlılık, anlatı> işin art arda yapıldığını bildirir:Kov-ala-, it-ele-, silk-ele-, dur-ala-, tep-ele-…

III. YARDIMCI ÜNLÜLER ve YARDIMCI ÜNSÜZLER

A. YARDIMCI ÜNLÜLER

B. YARDIMCI ÜNSÜZLER

Zamir “n”si

Bazı şahıs zamirleri isim hâl eklerini aldığı zaman araya giren ünlüye zamir “n”si denir. o-n-a, o-n-dan, o-n-u

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir